Undersøkelse om reisevaner i Narvik

Takk for at du er interessert i å delta i spørreundersøkelsen om reisevaner i Narvik. I undersøkelsen spør vi om hvor ofte man reiser og hvordan man reiser til ulike gjøremål.

Resultatene fra undersøkelsen skal benyttes til å utvikle transporttilbudet i Narvik til beste for innbyggerne. Dine svar er derfor viktige! Siste frist for å svare på undersøkelsen er søndag 20. november.

Vi minner om at alle svar vil bli behandlet konfidensielt, og at det er frivillig å delta i undersøkelsen. Navn og e-postadresse vil ikke bli koblet til svarene du oppgir i undersøkelsen, og vil ikke bli lagret for andre formål.