Reisevaner for ansatte, studenter og øvrige besøkende til Fosshaugane Campus
I forbindelse med videre utvikling for Fosshaugane Campus vil er det ønskelig å legge til rette for mest mulig miljøvennlige arbeidsreiser. Som et ledd i dette arbeidet gjennomføres det nå en undersøkelse som har som hovedsiktemål å:

- Få kartlagt reisevanene til ansatte og studenter ved alle virksomheter, samt brukere/besøkende til området i dag.
- Kartlegge den enkeltes opplevelse av ulike rammebetingelser knyttet til bruk av ulike transportmidler. Dette omfatter parkeringstilgjengelighet, mulighet til å benytte kollektivtransport, mulighet til å bruke sykkel og lignende. Deisse forholdene har stor betydning for valg av transportmiddel til Fosshaugane.

Vi vil derfor i det følgende stille deg noen spørsmål om dine reisevaner og forhold rundt dette. Svarene vil bli anonymisert.

Motivasjon til å delta?

Vi ber om svar innen mandag 4. mai.

Oppgi passordet du fikk tilsendt på e-post: